Styrelsen

Styrelsen 2014

 

Ordförande: Gunilla Gerland

Kassör: Maria Boström Grip

Ordinarie ledamot: Christina Zielfelt

Ordinarie ledamot: Elisabeth Bäärnhielm Pousette

Ordinarie ledamot : Eric Donell

Ordinarie ledamot: Anna Hamberg

 


Kontakta styrelsen

 

Stadgar

Stadgar för Förbundet Autoimmuna Encefaliter med Psykiatrisk Presentation


Förbundet är rikstäckande, styrelsen har sitt säte i Stockholm.


Antagna vid Årsmötet 2012-12-10


1. Syfte: Förbundets syfte är:
– Att vara ett nätverk för medlemmarna och deras familjer – Att samla och sprida information om frågor som rör PANS/PANDAS och andra
infektionsutlösta/autoimmuna OCD/Tics/Ångest-tillstånd
– Att verka för att tidig diagnos och behandling och annat stöd till sjuka och deras familjer blir tillgängligt för alla i patientgruppen i Sverige och världen.
– Att aktivt driva frågor som rör forskning och kunskapsutveckling – Aktivt samverka med andra organisationer som gränsar till/överlappar våra frågor


2. Medlemskap:
Medlemskap i föreningen är öppet för alla som har PANDAS, för anhöriga och professionella på området samt för övriga som vill stödja förbundets syften. Subventionerat familjemedlemsskap kan erhållas av familjemedlemmar skrivna på samma adress som en huvudmedlem.


3. Årsmöte:
Föreningens verksamhetsår är kalenderår. Årsmötet skall avhållas senast mars månad. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:


* Fråga om kallelse behörigen skett. * Fastställande av ombudsförteckning och dagordning. * Val av årsmötesfunktionärer ordförande, sekreterare, justerare * Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse. * Revisorernas berättelse. * Ansvarsfrihet för styrelsen. * Fastställande av medlemsavgifter, verksamhetsplan, budget och arvoden. * Val av styrelse, revisor och valberedning. * Styrelseförslag och motioner. * övriga frågor


Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Kallelse till årsmötet skall vara utsänd senast fyra veckor före årsmötet. Kallelse sker per epost. Årsmöteshandlingarna skall finnas tillgängliga på mötet samt skickas på begäran senast två veckor före mötet till den medlem som så önskar.
Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ. Vid årsmötet har alla närvarande medlemmar rösträtt. Det är möjligt att rösta genom ombud med fullmakt om man inte kan närvara. Omröstning vid årsmötet sker öppet, om inte närvarande röstberättigade begär sluten omröstning.
Beslut fattas med enkel majoritet utom i de fall dessa stadgar föreskriver annat.Vid lika röstetal avgör lotten. Extra årsmöte kan inkallas om styrelsen eller en tredjedel av föreningens medlemmar så kräver.


4. Styrelse Vid årsmötet väljs en styrelse som skall bestå av minst sex och högst nio ledamöter.
Föreningens ordförande, som väljs på ett år utses av årsmötet. Övriga i styrelsen väljs på två år. Utöver ordföranden konstituerar styrelsen sig själv.
Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ordinarie ledamöter plus en är närvarande.


5. Revision
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs av årsmötet en revisor, och om möjligt en revisorssuppleant. Mandattiden är ett år.
Valbar är en myndig person som inte sitter i styrelsen. Revisor och revisorssuppleant behöver inte vara medlemmar i föreningen.
Föreningens räkenskaper jämte vederbörliga handlingar skall överlämnas till revisorerna senast tre veckor före årsmötet.


6. Stadgeändring
Stadgarna kan ändras av ett årsmöte om samtliga närvarande är eniga. Annars krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav ett är ordinarie. Förslag till stadgeändring skall bifogas årsmöteshandlingarna.


7. Valberedning
Vid varje årsmöte väljs en valberedning. Den skall bestå av två till tre ledamöter varav en utses till sammankallande. Mandatperioden är ett år.


8.Firmateckning Styrelsen beslutar vem eller vilka som tecknar firma för förbundet.


9. Upplösning
För upplösning krävs beslut med 2/3 majoritet på två efterföljande årsmöten. Om minst tio medlemmar önskar ha kvar föreningen kan den ej upplösas. I händelse av upplösning beslutas om eventuella arkivalier i samråd med Riksarkivet. Årsmötet beslutar om hur föreningens tillgångar skall överlåtas till annan verksamhet som verkar för något eller några av föreningens intressen.